USING LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) IN ORGANIZING LESSONS IN THE EXAMPLE OF GOOGLE CLASSROOM WHAT IS LMS?

Main Article Content

Aykhojayeva Umida Abdumajidovna

Abstract

This article examines the advantages, opportunities and achievements of teaching students by using LMS in the organization of lessons in general secondary schools using the example of computer science.

Article Details

How to Cite
Aykhojayeva Umida Abdumajidovna. (2023). USING LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) IN ORGANIZING LESSONS IN THE EXAMPLE OF GOOGLE CLASSROOM WHAT IS LMS?. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(1), 1–7. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3396
Section
Articles

References

Akhmedov, B. A., & Jakhongirova, Y. J. (2022). Methodology of teaching english: approach of national way. Uzbek Scholar Journal, 10, 218-224.

Ахмедов, Б. А. (2022). Повышение питательности завтрака с помощью биодобавок для укрепления здоровья студентов. Uzbek Scholar Journal, 11, 7-11.

Akhmedov, B. A., & Jakhongirova, Y. J. (2022). Translating culture-specific concepts. Uzbek Scholar Journal, 10, 161-165.

Axmedov BA, Muxamedov GI. Klaster Mobile DGU 09834.

Akhmedov, B. A. (2022). Principles of Developing the Professional Competence of Future Teachers on the Basis of a Cluster Approach. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 760-770.

Akhmedov, B. A., Askarova, M. R., Xudayqulova, F. B., Tojiboeva, G. R., Artikova, N. S., Urinova, N. S., ... & Omonova, S. M. (2022). Pedagogical Science Education Manegment in Teaching Science of Pedagogical Sciences. Uzbek Scholar Journal, 10, 529-537.

Akhmedov, B. A. (2021). Problems of ensuring the reliability of cluster systems in a continuous educational environment. Eurasian Education Science and Innovation Journal, 1(22), 15-19.

Akhmedov, B. A. (2021). Dynamic identification of the reliability of corporate computing cluster systems. Academic Research in Educational Sciences, 2(3), 495-499.

Duisenov, N., & Akhmedov, B. (2022). Matnli, ovozli va grafik axborotlarni kodlash. Academicia, 13(21), 1454-1459.

Akhmedov, B. (2022). A new approach to teaching information technologies in education. Central Asian journal of education and computer sciences (CAJECS), 1(2), 73-78.

Akhmedov, B. A. (2022). Use of Information and Communication Technologies in Higher Education: Trends in the Digital Economy. Ижтимоий фанларда инновация онлайн илмий журнали, 71-79.

Akbar, R., & Xayrullayevna, X. I. (2022, November). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA TA’LIM JARAYONINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 1, No. 2, pp. 35-45).

Sherqulovich, S. B., & Xayrullayevna, X. I. (2022). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA METODIK XIZMAT SAMARADORLIKNI OSHIRISHDA PEDAGOGIK SHART SHAROITLAR. Journal of new century innovations, 16(1), 38-41.

Yuldashevna, M. M., & Xayrullayevna, X. I. (2022). MAKTABGACHA TA ‘LIM TASHKILOTI PEDAGOG KADRLARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH ORQALI METODIK ISHLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH. Ta’lim fidoyilari, 18(5), 351-355.

Musurmonov, R., & Sharaxmatova, A. K. (2021). OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA PEDAGOGIK MULOQOT VA UNING AHAMIYATI XUSUSIDA. Academic research in educational sciences, 2(10), 755-760.

Sharaxmatova, A. K., Abdullayev, J., & Sayfiyev, S. (2022). DARS MASHG’ULOTLARIDA REFLEKSIV METODLARDAN FOYDALANISH. PEDAGOGS jurnali, 4(1), 74-80.

Шарахматова, А. K. (2022). ВОСПИТАНИЕ ЕСТЬ ИСКУССТВО. PEDAGOGS jurnali, 7(1), 161-165.

Nurmamatov, S., & Davronov, A. (2022). PRACTICAL SIGNIFICANCE OF PROFILING METHODS IN PEDAGOGICAL PSYCHODIAGNOSTICS. Science and innovation, 1(B8), 1224-1227.

Xudayqulova, F. B. (2022). Ta'lim tizimini boshqarish. O'qituvchi ilmiy uslubiy metodik va badiiy jurnali, 3(9), 69-72.

Xodjamkulov, U. N.; Xudayqulova, F. B. (2021). Kelajak o’qituvchisi konsepsiyasi. O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar, 2(3), 130-135.

Темиров, Б. Б., & Худойкулова, Ф. Б. (2021). Характеристики личности учителя связанные обменом идеями. Экономика и социум, (1-2), 496-499.

Xudayqulova, F. B. (2021). Boʼlajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning oʼziga xos xususiyatlari. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 1668-1671.

Xudayqulova, F. B. (2020). Pedagogik mahoratning zamonaviy ko`rinishi. Umumta`lim fanlarini o`qitishda innovatsion metodikalar, 4(1), 452-455.

Худойкулова, Ф. Х. (2019). Узлуксиз таълим тизимида укувчиларда лингвистик компетенцияни шакллантиришда назарий билимлар бериш муаммолари. Таълимдаги инновациялар ва ислохотлар контекстида замонавий кластер тизими, 1(6), 117-120.