TYPES OF MANIPULATION AND EXPRESSION OF REPRESENTATIVE SYSTEM IN PERSONS

Main Article Content

Rajabov Murodil Jumaboevich

Abstract

This article analyzes the occurrence of a manipulative process in the transfer of any information by a manipulator, the methods of protection in it, the manipulation of consciousness through NLD and through it, the concept of a representative system, synesthesia and some forms.

Article Details

How to Cite
Rajabov Murodil Jumaboevich. (2022). TYPES OF MANIPULATION AND EXPRESSION OF REPRESENTATIVE SYSTEM IN PERSONS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 122–126. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/978
Section
Articles

References

Burde P. Sotsialnoe prostranstvo i simvolicheskaya vlast, 2007. 435 p.

Zaichenko A.A., Kartavenko M.V. Synesthesia - phenomenology, types, classifications // Informatika, vychislitelnaya tehnika i injenernoe obrazovanie. 2011. №3 (5). S. 48-60.

Kara-Murza S. Manipulation of consciousness. - M .: "Algorithm", 2000, 12 p

Pocheptsov G.G., Informatsionnye voynы, Seriya: Obrazovatelnaya biblioteka. Publishing house: Refl-buk, 2001 576 стр.

Pocheptsov G.G. Communicative technologies of the XX century. - M., 2009. 451 p.

Prokofeva L.P. Synesthesia in sovremennoy nauchnoy paradigm // Izvestiya Saratovskogo universiteta. New series. Series: Philology. Journalism. 2010. T. 10. № 1. С. 3-10.

Popova D.Ya., Yunusova L.T. Synesthesia as sposob vospriyatiya // V sbornike: WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS sbornik statey pobediteley V mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Penza: «Nauka i Prosveshchenie» (IP Gulyaev G.Yu.), 2016. S. 500-502.

Shiller G. Manipulators of consciousness. / Per. s angl .; Nauch. ed. Ya. N. Zasurskiy. - M .: Mysl, - M., 2007. 548 p.

Sheynov V.P .: Psychotechnologii vliyaniya. - M.Ast, 2008. 448 p.

Rajabov, MJ, & Sotvoldiev, JM (2020). INFORMATION-PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF ADVERTISING AND BUYER MOTIVATION. In Psixologicheskoe zdorove naseleniya kak vajnyy faktor obespecheniya protsvetaniya obshchestva (pp. 62-64).

Rajabov, MJ, & Absalamov, EU (2020). NLR IN ADVERTISING AND PRINCIPLES OF ITS APPLICATION. In Psixologicheskoe zdorove naseleniya kak vajnyy faktor obespecheniya protsvetaniya obshchestva (pp. 355-357).

Rajabov, MJ (2020). FACTORS OF MANIPULATIVE EFFECTIVENESS. In Psixologicheskoe zdorove naseleniya kak vajnyy faktor obespecheniya protsvetaniya obshchestva (pp. 151-154).

Усмонов, Ш. А. "Развитие толерантной культуры у учащейся молодёжи." Актуальные аспекты современной науки. 2015.

Usmanov, Sh, and E. U. Absalomov. "IMPROVEMENT OF TOLERANT CULTURE IN THE FAMILY." Theoretical & Applied Science 1 (2020): 674-676.

Usmonov, Sh A. "OPPORTUNITIES WITH WORKING ABILITY CHILDREN IN EDUCATION." Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества. 2020.