STUDY OF TOPONYMS IN THE LANGUAGE OF THE WORK

Main Article Content

Bayramali Kilichev
Olima Safarova

Abstract

The article deals with the study of toponyms used in fiction and other works in Uzbek linguistics.

Article Details

How to Cite
Bayramali Kilichev, & Olima Safarova. (2022). STUDY OF TOPONYMS IN THE LANGUAGE OF THE WORK. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 92–95. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/966
Section
Articles

References

Дўсимов З. Хоразм топономикаси ва “Авесто” // “Авесто” – буюк қомусий асар. –Тошкент, 2002. - Б. 14.; Хоразм ономастикаси тизимида «Авесто» элементлари // Филологик тадқиқотлар. –Тошкент, 2002. - Б.79-81. Тиллаева М. “Авесто”даги макон номлари ҳақида // “Авесто” – Ватанимиз тарихини ўрганишда муҳим манба. Халқаро илмий-амалий конференция тезислари. –Хива, 2000. - Б.33-34;

Дўсимов З. “Девону луғотит турк” ва топонимика муаммолари // Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғотит турк” асари ва унинг туркий халқлар маданияти ҳамда жаҳон цивилизациясида тутган ўрни. –Самарканд, 2002. - Б.60-61; Охунов Н. “Девону луғотит турк” ва топонимия // Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғотит турк” асари ва унинг туркий халқлар маданияти ҳамда жаҳон цивилизациясида тутган ўрни. –Самарканд, 2002. - Б.97-98; Хўжамбердиев Ё. Маҳмуд Кошғарий мероси топонимлар таҳлилида // Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғотит турк” асари ва унинг туркий халқлар маданияти ҳамда жаҳон цивилизациясида тутган ўрни. – Самарқанд, 2002. - Б.76-77.

Сайдамова М. Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” асаридаги баъзи бир ономастик бирликлар тўғрисида // Республика ёш тилшуносларнинг анъанавий илмий конференцияси тезислари. –Тошкент, 1995. -Б.94-95; Эназаров Т.Ж. Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” асаридаги ономастик бирликлар тўғрисида // Илмий мақолалар тўплами. 2-қисм. Тошкент, 1995. - Б.9-11.

Бўриев О. Алишер Навоий асарларида Марказий Осиё топонимияси // Шарқ машъали, 2001. - №3. Охунов Н. Алишер Навоий асарлари тили // Олий ўқув юртлариаро 4-илмий-назарий кенгаш материаллари. –Қўқон, 1991. Қораев С. А.Навоий асарларида жуғрофий номлар ва истилоҳлар // Ўзбек ономастикаси. III Республика илмий-амалий конференцияси тезислари. –Хива, 1991. -№1. -Б.25-26.

Турдибеков М. Абдулғози Баҳодирхоннинг “Шажарайи турк” асари онамастикаси. Филол.фанлари.номзод.дис.автореф. - Тошкент, 2001.-22 б.; Жабборов X. “Шажарайи турк” асаридаги номлар ҳақида // Жой номлари – халқ тили ва маданиятининг нодир мероси. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. –Навоий, 1998. -Б.26-27.

Йўлдошев Б. Саид Аҳмад асарларида топонимларга оид халқ афсона ва ривоятларининг ўрни // Ўзбек ономастикаси. III Республика илмий-амалий конференцияси тезислари. - Хива, 1991. - №1. - Б.39-40; Охунов Н. Бадиий асарларда жой номлари // СМ. 1984. - №5. - Б.31-33; Эназаров Т.Ж. Бадиий асарларда жой номлари // Сборник научных трудов. ТПГУ, 1996. - С.3-5; Эргашев А.А. Абдулла Қаҳҳорнинг “Ўтмишдан эртаклар” асарида берилган жой номларининг грамматик тузилишига кўра таҳлили // Ёш олимлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий анжумани материаллари (Абдулла Қаҳҳорнинг 100 йиллигига бағишланган тўплам). –Андижон, 2007. -Б.46-50; Қиличев Б. “Наводирул вақое” асаридаги топонимлар // “Устозга эҳтиром” илмий мақолалар тўплами. –Бухоро, 2007. -Б.148-149.