ENTOPSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE EFFECT OF STRESSFUL SITUATIONS IN FAMILY RELATIONSHIPS

Main Article Content

Sadatova Nodira Musurmonovna

Abstract

This article reflects on their stressful state in family relationships.

Article Details

How to Cite
Sadatova Nodira Musurmonovna. (2023). ENTOPSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE EFFECT OF STRESSFUL SITUATIONS IN FAMILY RELATIONSHIPS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(3), 130–133. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3649
Section
Articles

References

Akramova F.A. Oilada sog'lom psixologik muhitni tarkib toptirishning ijtimoiy-psixologik asoslari. o'quv-uslubiy qo'llanma.T., 2014. 185 b.

Oila psixologiyasi: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma. / G'.B. SHoumarov tahriri ostida / - Toshkent: "Sharq", 2008. - 296 b

O. E. Eshmuradov "Oilaviy muhit va oilaviy munosabatlar psixologiyaning o'rganish predmeti sifatida" "O'zMU xabarlari" Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti ilmiy jurnali 2019 yil 1/6/1-soni. 162- be

Tilakova, M. A., and O. E. Eshmuradov. "Kreativ kobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlari." Scientific progress 1.6 (2021).