METHODS OF SOLVING NON-STANDARD PROBLEMS INVOLVING MATRIX AND DETERMINANTS FOR THE STUDENT SCIENCE OLYMPIAD

Main Article Content

Hamdambek Nuraddinovich Kuromboyev

Abstract

In this article, convenient ways to solve some non-standard problems found in Science Olympiad problems for students of non-mathematical bachelor's degree in Higher Mathematics are presented.

Article Details

How to Cite
Hamdambek Nuraddinovich Kuromboyev. (2022). METHODS OF SOLVING NON-STANDARD PROBLEMS INVOLVING MATRIX AND DETERMINANTS FOR THE STUDENT SCIENCE OLYMPIAD. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 455–462. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2806
Section
Articles

References

Quromboyev, H. (2022). Nostandart olimpiada masalalarini yechish usullari haqida. Академические исследования в современной науке, 1(13), 231-233. 2. Қуромбоев, Ҳ. (2022). I тип зигел соҳаси учун карлеман формуласи. Models and methods in modern science, 1(13), 52-56. 3. Куромбоев, Х. Н. (2019). МАТЕМАТИЧЕСКАЯ НАУКА К ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. Экономика и социум, (2), 619-621. 4. Куромбоев, Х. Н. (2020). О ФОРМУЛЕ КАРЛЕМАНА. Мировая наука, (5), 278-282. 5. Kuromboev, K. N., Allanazarov, K., & Shokirov, J. (2019). INDIVIDUAL ABILITIES OF STUDENTS IN TEACHING MATHEMATICS. Экономика и социум, (2), 622-625. 6. Куромбоев, Х. Н., Муродхужаев, Р., & Носирхужаев, Н. (2019). ПОНЯТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ. Экономика и социум, (2), 625-626. 7. Kuromboev, K. N. (2019). HISTORY AND APPLICATION OF THE MATRIX. Экономика и социум, (2), 615-618. 8. Usmonov, B. Z., & Qobilov, T. A. (2021). Isbotlashlarda taqqoslamalar ning o'rni. Academic research in educational sciences, 2(5), 2181-1385. 9. Kutlimurotov, R. A., Usmonov, B. Z., Toshbayeva, N. Y. L., & Eshqorayev, Q. (2021). CHEKLI ZANJIRLI KASRLARNI BAZI MASALALARGA TADBIQI. Academic research in educational sciences, 2(5), 914-921. 10. Eshqoraev, Q. (2021). VERBAL INTELLEKT–KASBIY VA IJTIMOIY KOMTETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 428-432. 11. Тошбоева, Н. (2021). Развитие творческих способов студентов с помощью нестандартных вопросов. Academic research in educational sciences, 2(NUU Conference 1), 393-395. 12. Кобилов, Т. А. Экстент гиперпространства сходящейся под последовательностей. MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIAL EDUCATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN, 135. 13. Ergashev, I. (2022). QIZIQARLI GEOMETRIK MASALALARNI YECHISHDA KREATIV YONDASHUV. Models and methods in modern science, 1(13), 90-92. 14. Исломов, С. М. d-сепарабельность гиперпространств. In РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (p. 154). 15. Mashal-ogli, I. S. A. (2022, August). CLUSTER APPROACH: USING IN MATHEMATICS TEACHING: Islomov San'at Mashal-ogli Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent Region, Uzbekistan, email: islomovsanat9313@ gmail. com. In Научно-практическая конференция. 16. qizi Rustamova, S. A. (2022, September). INTERFAOL METODLAR ORQALI TALABALAR FAOLLIGINI OSHIRISH. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 11, pp. 41-46).

Abdullayev, S. A., Aktamov, F., & Raupova, M. (2021). “FUNKSIYA XOSILASI” MAVZUSINI O ‘RGANISHDA KLASTER MODELIDAN FOYDALANISH METODIKASI. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 420-424.

Abdullayev, S. A. O. G. L., & Ahmadjonova, M. A. Q. (2021). MATLAB TIZIMIDA ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI YECHISH. Academic research in educational sciences, 2(11), 1576-1584.

Abdullayev, S. A., Aktamov, F., & Raupova, M. (2021). “Funksiya xosilasi” mavzusini o ‘rganishda klaster modelidan foydalanish metodikasi. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 420-424.

Murtozaqulov Z. M. O. G. L., Solayeva M. N. darslikdagi differensial tenglamalarni yechishdagi yetishmayotgan metodlar va ma’lumotlar //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 462-467.

MURTOZAQULOV Z. M., ABDUJABBOROV S. H. F. Tenglamalar sistemasini yechishda qulay bo’lgan metod va ko’rsatmalar //ЭКОНОМИКА. – С. 898-904.

Сейтов, А. Ж., Ханимқулов, Б. Р., Гаипов, М. А., & Юсупов, М. Р. (2021). Зарфшон дарёси оқимининг ҳосил бўлишига атмосфера ёғинлари ва ҳаво ҳароратининг таъсири. Academic research in educational sciences, 2(5), 156-162.

Solayeva, M. N., Yusupov, M. R., Abdullayev, Sh. A. (2022). Ba'zi bir ajoyib limitlarga oid misollarni noananaviy uslublardan foydalanib yechish usullari. TABIIY-ILMIY FANLARNI O‘QITISHDA FUNDAMENTAL VA AMALIY YONDASHUVLAR Respublika ilmiy anjuman materiallari to‘plami, 1(1), 164-168. 24. Mahkamov, E. M., & Quljonov, N. J. (2021). FINLANDIYA O ‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA O ‘QITISHNI TAHLIL QILISH (MATEMATIKA FAN MISOLIDA). Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 146-149.