THEORETICAL PRINCIPLES OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK IN PHYSICS IN SCHOOLS

Main Article Content

Sayyora Torakhodjayevna Shermetova

Abstract

In the organization of independent work in physics, the positive effect of using students' free time on the quality of the lesson and the mastery rate is highlighted.

Article Details

How to Cite
Sayyora Torakhodjayevna Shermetova. (2022). THEORETICAL PRINCIPLES OF ORGANIZING INDEPENDENT WORK IN PHYSICS IN SCHOOLS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 385–390. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2791
Section
Articles

References

Х.Н. Тajibayeva, Sh.P. Usmanova. Fizikava astronomiya o‘qitish nazariyasi va metodikasi. Т.: «Fan va texnologiya», 2015

Begimkulov U.Sh. Pedagogik oliy o‘quv yurtlarida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2007

Bugaev, A.I. O'rta maktabda fizika o'qitish metodikasi. Nazariy asoslar: darslik. talabalar uchun nafaqa ped. in-tov [Matn] / A.I. Bugaev. - M.: Ma'rifat.

BK Mamanazarov, AS Kulumbetov, SТ Shermetova. Some aspects of independent work on the study of physics at secondary school. / Экономика и социум. 11-2 (90), 2021.

KT Suyarov, ST Shermetova. Fizikadan eksperimental mashg'ulotlarni bajarishda о'quvchilarda amaliy kо'nikma va malakalarni shakllantirishning psixologik-pedagogik jihatlari. / Academic research in educational sciences. 2(2), 2021.

Isroilov, A. A. Fizika fanidan mustaqil ta’lim olishda web-sahifalardan foydalanish. Academic research in educational sciences, 2(5), 2021.

K.H. Malikov, Sh.P Begzatova. Maktab laboratoriya xonasi eksperimental bilimlar manbai / Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 8(1), 2021.

K. Nasriddinov, M.B. Dusmuratov. Yorug‘lik oqimi tushunchasini o‘qitishda zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish./ Academic research in educational sciences, 2(12), 2021.

K. Nasriddinov, M.B. Dusmuratov. Fizikada maydon tushunchasi va uning o’zlashtirish Samaradorligini oshirish./ Academic research in educational sciences, 2(5), 2021.

M.B. Dusmuratov. Демонстрация протекания тока через катушку индуктивности с использованием информационных технологий./ Наука XXI века: вопросы, гипотезы, ответ. №1Российской федерации 2013.

Абдуллаев Ш.У. Джумаева Г.С. ҳарбий олий таълим муассасаларида проектли таълимнинг хусусиятлари./ Экономика и социум, №9(100) 2022.