INTEGRATED INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF VOCATIONAL GUIDANCE OF STUDENTS

Main Article Content

Sattarova Sevinch Berdiyar's daughter

Abstract

The purpose of career guidance in this article is to prepare the growing young generation to consciously choose a profession, and this process is the process of formation of a person as a subject of future professional activity. Information on measures to increase the quality of continuous education and the effectiveness of science in the field of biology is provided.

Article Details

How to Cite
Sattarova Sevinch Berdiyar’s daughter. (2022). INTEGRATED INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF VOCATIONAL GUIDANCE OF STUDENTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 315–318. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2779
Section
Articles

References

Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulugʻ xalqning ishi ham ulugʻ, hayoti yorugʻ va kelajagi farovon boʻladi. –T.: “Oʻzbekiston” NMIU, 2019. 75-bet.

Abdullayev X. Pedagogikani oʻqitish metodikasi. -Fargʻona. 2008. 31-bet.

YoziYeva U.L. Ta’lim-tarbiya jarayonida oʻquvchilarni zararli axborotlar tahdididan himoya qilishning takomillashtirilgan texnologiyasi. Pedagogika fanlari boʻyicha falsafa doktori (phd) dissertasiyasi. –Nukus. 2018. -156 b.

Yoqubova M. Jamiyat taraqqiyotida axborotlashuv va axborot texnologiyalarining ahamiyati: Falsafa fanlari nomzodi. … diss. -T., 2008. -176 b. 5. Joʻrayev N. Oʻzbekistonda yangilanishlar konsepsiyasining yaratilishi, evolyusiyasi va amaliyotda qoʻllanilishi: Siyosiy. fanl. dok. diss... Avtoref. -T., 2001. -54 b.

Kaxxarova M. Jamiyatda ma’naviy-axloqiy muhit: muammo va yechimlar. Avtoref. ... fal.fan.dok. -T., 2012. -56 b.