TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Main Article Content

Djuxonova Noxida
Qurbonova Saida

Abstract

In this paper, ethnic psychological mechanism of preparing student girls for family and influencing factors are given.

Article Details

How to Cite
Djuxonova Noxida, & Qurbonova Saida. (2022). TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 309–314. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2778
Section
Articles

References

Karimov I. A. Barkamol avlod - O’zbekiston taraqqiyotining poydevori.-T.: O’zbekiston, 1997. - 64 b.

Karimov I. A.Yuksak a’naviyat – yengilmas kuch. -T.: Ma’naviyat, 2008. - 173b.

Asqarov A. O’zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi. O’quv qo’llanma. –T.: “Universitet”, 2007, 339 betlar.

Inamova M.O. Oilada bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy

qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari: Diss., ...ped,fan,doktori, -T.,

1998 -316 b.

Djuhonova, N. "PREPARING STUDENTS FOR FAMILY LIFE AS A PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEM." Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества. 2020.

Джухонова Н. Х., Мамажонова Ш. МАҲАЛЛА-ҚИЗЛАРНИ ОИЛАВИЙ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 7.

Djuxonova, Nohida. "BADIIY ADABIYOTLARDA PSIXOLINGVISTIKANING QO ‘LLANILISHI." Журнал иностранных языков и лингвистики 2.6 (2021).

Джухонова Н. Х., Иброхимов Д. ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 829-835.