USING COLLABORATIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN DRAWING LESSONS

Main Article Content

Boburmirzo Bakhodir ugli Kokiyev

Abstract

The article contains recommendations for future teachers of fine arts and drawing on the use of new pedagogical technologies in the organization of lessons and their application to the lesson process.

Article Details

How to Cite
Boburmirzo Bakhodir ugli Kokiyev. (2022). USING COLLABORATIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN DRAWING LESSONS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 212–215. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2757
Section
Articles

References

Murodov Sh. K. va boshqalar, (2020). Chizma geometriya. Oliy pedagogika o‘quv yurtlari uchun darslik, Toshkent, ”Iqtisod-moliya”. 2. Kokiyev, B.B., (2020). Present-day problems of drawing science. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8 (4), 203-205.

Muradov Sh.K., Ko‘kiyev B.B., (2020). Qiyshiq burchаkli yordаmchi proyeksiyalаsh bilаn bissektor tekisligidа yechilаdigаn pоzitsion mаsalаlаr yechimini toppish. TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTLARI, 2(23) 10-12. 4. Kokiev, B.B. (2020)., The importance of pedagogical techniques in teaching assistive design. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8 (2), 182-185.

Kukiev, B., O‘g‘li, A. N. N. & Shaydulloyevich, B. Q., (2019). Technology for creating images in autocad. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 7 (12), 49-54.

6.Муродов, Ш. К., Кўкиев, Б. Б., Облоқулова Л. Ғ., (2019). Яққол тасвирлар қуришда қийшиқ бурчакли аксонометрик проекциялардаги ўзгариш коеффициентларининг ўзаро боғлиқлиги. Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti, 2(74). 282-285.

МУРАДОВ, Ш. К., ТАШИМОВ, Н. Э., РАХМАТОВА, И. И., КУКИЕВ, Б. Б. (2017). Сечение поверхностей 2-го порядка общего вида по эллипсу заданной площади. Молодой учёный, 50 (184), 99-101.

Xalimov Moxir, Achilov Nurbek, Bekqulov Qudrat, Xo‘jaqulov Elbek, Ko‘kiyev Boburmirzo., (2020). Chizmachilik va chizmageometriya fanlarida burchak topishning bazi usullari. ФИЗИКА МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ журнали, 4 (1), 47-52.

Kukiev, B. B., (2020) Problem-based learning technology in teaching auxiliary projection techniques. Journal of Critical Reviews, 7(6), 917-921.

Ko'kiyev, B.B., (2020). Yordamchi proyeksiyalash usuli asoschisi professor, texnika fanlari doktori stepan mitrofanovich kolotov haqida. ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ ИННОВАЦИЯЛАР, 2.106-111b.

Achilov, N.N., (2020). O'yinli texnologiyalardan foydalanib chizmachilik darslarida o'quvchilar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va dars samaradorligini oshirish metodikasi. Academic Research in Educational Sciences, 1 (3), 49-60.

Ko‘kiyev, B.B., (2021). Bo‘lajak tasviriy san’at va chizmachilik o‘qituvchilarda ijodkorlikni rivojlantirish. “SCIENCE AND EDUCATION” SCIENTIFIC JOURNAL, 496-500.

Marasulova I.M., Ko‘kiyev, B.B., (2021). Chizmachilik va chizmageometriya fanlarida AutoCAD dasturidan foydalanib dars samaradorligini oshirish. “SCIENCE AND EDUCATION” SCIENTIFIC JOURNAL, 105-110. 14. Murodov Shmidt., Boburmirzo Kokiev., (2021). Позицион масалаларини ечишда ёрдамчи проекциялаш усулининг афзаллиги. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations, 556-559.

Ko‘kiyev, B.B., (2021). Chizmalarini yaqqol tasvirlarni bajarish usullari. “SCIENCE AND EDUCATION” SCIENTIFIC JOURNAL, 112-118.

Boburmirzo, KO‘KIYEV., (2021). Yordamchi proyeksiyalash usulida pozitsion masalalarni yechishning metodik qulayligi. Xalq ta’limi, 49-51.

Ахмедов, Б. А., Шайхисламов, Н., Мадалимов, Т., Махмудов, Қ., (2021). Smart технологияси ва ундан таълимда тизимида кластерли фойдаланиш имкониятлари. Scientific progress, 1(3), 102-112.

Kukiev, Boburmirzo. Bahodir Ugli., (2020). PROBLEM-BASED LEARNING TECHNOLOGY IN TEACHING AUXILIARY PROJECTION TECHNIQUES. Journal of Critical Reviews, 917-921.

Bekqulov Qudrat Shaydulloyevich., Kukiyev Boburmirzo Bahodir ugli., Avazova Guzal Rustambek qizi. (2020). The works in the framework of five initiatives at chirchik state pedagogical institute in tashkent region. International Journal of Research and Development, Vol: 5, 411-412.

Doniyor To‘lqin o‘g‘li Ag‘zamov., Boburmirzo Baxodir o‘g‘li Ko‘kiyev. (2021). Chizmachilik va chizma geometriya fanlarida ijodkorlikni rivojlantirish metodikasi. Academic research in educational, 2(3) 55- 59.

Dilshoda Ag'zam qizi Rustamova., Boburmirzo Baxodir o’g’li Ko’kiyev., (2021). Autocad dasturida naqsh chizish va bo'yash usuli. Academic research in educational sciences, 2(3) 68- 73.

Djamshid Asanovich Uzaqov., Boburmirzo Baxodir o‘g‘li Ko‘kiyev., (2021). Yordamchi proyeksiyalash usullarini o‘qitishda pedagogik texnologiyalarni ahamiyati. Academic research in educational sciences, 2(3) 202- 208.

Izzat Muxammatsultonovna Marasulova., Boburmirzo Baxodir o‘g‘li Ko‘kiyev., (2021). Chizmachilik va chizmageometriya fanlarida AutoCAD dasturidan foydalanib dars samaradorligini oshirish. "Science and Education" Scientific Journal,4, 105-111.

Boburmirzo Baxodir o‘g‘li Ko‘kiyev., (2021). Chizmalarini yaqqol tasvirlarini bajarish usullari. "Science and Education" Scientific Journal, 2 (4). 112-118.

Boburmirzo Baxodir o‘g‘li Ko‘kiyev., (2021). Bo‘lajak tasviriy san’at va chizmachilik o‘qituvchilarda ijodkorlikni rivojlantirish. "Science and Education" Scientific Journal, 2(4) 496-501.

Boburmirzo Ko‘kiyev., (2021). Yordamchi proyeksiyalash usulida pozitsion masalalarni yechishning metodik qulayligi. “XALQ TA’LIMI” ilmiy-metodik jurnali, 5 49-52.

Ko‘kiyev B.B., Mahmudov M.J. (2021). Ijodkorlikni rivojlantirish chizama geometriya fani misolida. Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў, 3(2) 88-90.