ЎКУВЧИЛАРНИНГ АКЛИЙ ФАОЛИЯТИНИ ВА ДУНЁКАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Main Article Content

Шеранова Марям Базарбаевна

Abstract

Ушбу маколада талабаларнинг илмий ва аклий дунёкарашини шакллантириш хакида, ижобий эмоционал ҳолат талабаларни илм чўққиларини эгаллашга ундаши хакида, Ўқитувчининг билим савиясидан тортиб, муомаласигача талабаларда ишонч уйғота олса маълум натижага эришила олиш мумкинлиги хакида сўз боради.

Article Details

How to Cite
Шеранова Марям Базарбаевна. (2022). ЎКУВЧИЛАРНИНГ АКЛИЙ ФАОЛИЯТИНИ ВА ДУНЁКАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 189–191. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2753
Section
Articles

References

Каримов И. Юксак маънавият-енгилмас куч. Т.: "Маънавият" 2008.

Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси - Т.:Шарк НМАК. 1999 й.

Кенжаева Д.Т. Олий педагогик таълим жараёнида баркамол шахсни

шaкллaнтиришнинг нaзaрий-aмaлий aсослaри: Пед.фaн.номз... дисс. - Т.:2007 й.

Жyмaевa Н.Э. Умумий yртa тaълимни инсонпaрвaрлaштиришдa укитиш тaмойиллaри Ba методлaрининг yзaро aдокaдорлиги: Пед.фaн.номз... дисс.aвтореф. - Т.:2005 й.