PRINCIPLES OF ENHANCEMENT AND DEVELOPMENT OF STUDENTS' WRITING SKILLS

Main Article Content

Shakhnoza Mashrabovna Mukhtarova

Abstract

This article discusses the importance of classroom writing in improving students' written literacy.

Article Details

How to Cite
Shakhnoza Mashrabovna Mukhtarova. (2021). PRINCIPLES OF ENHANCEMENT AND DEVELOPMENT OF STUDENTS’ WRITING SKILLS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(9), 45–48. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2476
Section
Articles

References

Muxtarova, S., & Umaraliyev, H. (2022). Pedagogik texnologiya–barkamol insonni shakllantirish faoliyati. Involta Scientific Journal, 1(7), 222-226. 2. Muxtarova, S. M. (2022). O’quvchilarning yozma nutqini o’stirishda yozma ishlarning ahamiyati. Academic research in educational sciences, 3(5), 1167-1175. 3. Muxtarova, S., & O’G’Li, H. U. A. (2022). Til ta’limida o ‘quvchilarning matn yaratish ko ‘nikmasini o ‘stirish. Science and innovation, 1(B3), 533-538.