DESIGN OF COMPUTER GRAPHICS ON THE BASIS OF FRACTAL INFORMATION MODEL

Main Article Content

Qayumova G. A.

Abstract

The article describes the application of the principle of resonant interaction of fractal pedagogy in the design of the subject "Computer Graphics" and the methodological basis for the fractal organization of personal and professional self-development of teachers and students in improving the modern educational process. The development of a classification of fractals is given.

Article Details

How to Cite
Qayumova G. A. (2022). DESIGN OF COMPUTER GRAPHICS ON THE BASIS OF FRACTAL INFORMATION MODEL. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 316–323. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2149
Section
Articles

References

Tarasenko V.V. Fraktalnaya logic. Location: Progress-Tradisiya, 2002. 160 s.

Anarova Sh.A., Nuraliyev F.M. Fractal theory and Fractal graphics. T.: Drops of thought, 2021.231 b.

Nazirov Sh.The A., Anarova Sh.The A., Nuraliev F.Location Basics of fractals theory. T.: Navruz, 2017. 128 b.

Nikolaeva E.V. K tipologii fraktalov V teorii kulturi / / Vestnik Adigeyskogo gosudarstvennogo University. Series 1: Regionovedenie: philosophy, hysteria, sociology, jurisprudence, politology, culturology. 2013. № 1 (113). S. 226–232.

Sokolov A.V. Primenenie fraktalnoy metodologii V humanitarnix naukax / / Vremya nauki. 2016. № 3. S. 12–18.

Nikolaeva E.V. Konsereptualniy fractal V kulturnix sistemax / / Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo University. 2013. № 13 (304). Philosophy. Sociology. Culturology. VIP. 29. S. 66–70.

Nazirov Sh.A. Nuraliyev F.M., Torayev B.Z. Computer graphics and design / / Tashkent. 2015

Madjuga A.G. Konsereptualno-teoreticheskie osnovi fraktalnoy pedagogy Kak novoy region sosialno-humanitarnogo znaniya / a.G. Madjuga, I.The A. Sinisina, E.V. Filipenko / / Nauchniy dialogue. 2015. № 12 (48). S. 450–459.

Potapov A.The A. Fractalniy method, fractalnaya Paradigma I Method drobnix proizvodnix V estestvoznanii / / Vestnik Nijegorodskogo University im. What?I. Lobachevskogo. 2012. № 5 (2). S. 172–180.

[Sakerina S.V. Primenenie integrativno-konvergentsialnogo podxoda K formirovaniyu system upravleniya razvitiem personala visokotexnologichnix kompaniy / / internet-magazine "Naukovedenie". 2017. Full 9. № 6. https://naukovedenie.ru/PDF/31EVN617.pdf you know what?