SOME WAYS TO FIND INTEGRALIZING MULTIPLICATORS

Main Article Content

Usmanov Bakhtiyor Zoxirovich
Tagaynazarov Sirojiddin

Abstract

The article presents some special methods of the science of differential equations for solving complete differential equations and finding integral multipliers. The convenience and effectiveness of these methods are revealed. 

Article Details

How to Cite
Usmanov Bakhtiyor Zoxirovich, & Tagaynazarov Sirojiddin. (2022). SOME WAYS TO FIND INTEGRALIZING MULTIPLICATORS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 81–86. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2081
Section
Articles

References

Saloxitdinov M.S., Nasritdinov G.N. Oddiy differentsial tenglamalar. Toshkent, “O'zbekiston”, 1994.

Islomov B.I., Abdullaеv O.X. Diffеrеnsial tеnglamalari fanidan masalalar to`plami. Toshkеnt. “Bayoz”. 2012. 216 bеt.

B.Z.Usmonov, G.Sh.Togayeva, M.A.Davlatova “O'zgarmas koeffitsientli ikkinchi tartibli bir jinsli differentsial tenglamalarini o'qitishda matematik paketlarni o'rni”./ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

G.U.Suyunova., B.Z.Usmonov. “BIOLOGIYA FANINI O'RGATISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI O'RNI VA VAZIFALARI”. /ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

B.Z.Usmonov, T.A.Qobilov “Isbotlashlarda taqqoslamalar ning o‘rni” ”./ ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 5 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

Kutlimurotov, R. A., Usmonov, B. Z., Toshbayeva, N. Y., & Eshqorayev, Q “CHEKLI ZANJIRLI KASRLARNI BAZI MASALALARGA TADBIQI.” ”./ ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 5 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

B.Z.Usmonov, G.Sh.Togayeva, M.A.Davlatova “BIR JINSLI TOR TEBRANISH TENGLAMASI UCHUN II- CHEGARAVIY MASALANI FURE USULIDA YECHISHDA MATEMATIK PAKETLARNING ROLI”./ ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

Usmonov B.Z., Islomov S.M.,Toshbayeva, N. Y. “GEOMETRIK MASALALARNI YECHISHDA BIRINCHI TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI ROLI” ”./ ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

Usmonov B. Z., Qobilov T.A., Begliyev I.G’. “FIZIK MASALALARNI YECHISHDA BIRINCHI TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI ROLI” ./ ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

Кутлимуротов А.Р.,Усмонов Б.З., Дармонова А. “РЕШЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ”./ ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723

Xaydarov I.Q., Usmonov B. Z.,Begliyev I.G’. “FIZIK JARAYONLARDA ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMLARNI O’RNI”./ “Экономика и социум” №8 (87) август 2021 в рубрике: СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ. ISSN: 2225-1545

Usmonov B. Z., Qobilov T.A.,Aktamov F.S.“BA’ZI BIR XOSMAS INTEGRALLARNI EYLER INTEGRALLARI YORDAMIDA HISOBLASH

”. / “Экономика и социум” №8 (87) август 2021 в рубрике: СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ. ISSN: 2225-1545