A PRAGMATIC APPROACH TO THE SYSTEM OF SPEECH

Main Article Content

Nuritdinova Ra’no Sevdiyevna
Jumayeva Samara Erkin qizi

Abstract

The article examines the use of linguistic units in conjunction with other non-linguistic means in the speech process, pragmatics as a field of study of the effectiveness of speech communication. Verbal communication is thought to be the interaction of communicators and the effective product of language and the object of study of pragmatics.


 

Article Details

How to Cite
Nuritdinova Ra’no Sevdiyevna, & Jumayeva Samara Erkin qizi. (2022). A PRAGMATIC APPROACH TO THE SYSTEM OF SPEECH. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(5), 907–913. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1971
Section
Articles

References

Begmatov E. Notiqning nodir boyligi. –T., 1980.

Grays G.P. Logika i rechevoye obsheniye. V kn.: Novoye v zarubejnoy lingvistike. - Vыp.16, Lingvisticheskaya pragmatika. - M.: Progress, 1985.-S 217-237.

Vendler Z. Illokutivnoye samoubiystva. V kn.: Novoye v zarubejnoy lingvistike. Vыp. 16. Lingvisticheskaya pragmatika. – M: Progress, 1985.

Iskandarova Sh.M. O’zbek nutq odatining muloqot shakllari. NDA, Samarqand, 1993. -27 b.

Kaykovus. Qobusnoma. –T.: “Istiqlol”, 1994. -173 b.

Qodirov Pirimqul. Til va El. T.: G’ofur G’ulom nomidagi nashriyot, 2005.-248 b.

Qo’ng’urov R., Begmatov E., Tojiyev YO. Nutq madaniyati v uslubiy asoslari. –Toshkent: O’qituvchi. 1992. -110 b.

Mo’minov S. O’zbek muloqot xulqining ijtimoiy – lisoniy xususiyatlari. DDA..-T., 2000.-44 b.

Mo’minov S., Rasulov Q. Komunikantlarning ijtimoiy roli va nutqiy muloqot haqida // Uslubshunoslik va frazeologiyaning dolzarb muammolari. –Samarqand: SamDU, 2007. -70-72 b.

Negmatov H., Vohidova N., Toirova G. Struktural tilshunoslikdan pragmalingvistikaga // Xorijiy filologiya, 2007, 4-son. -38-41b.