THE ROLE OF SPORTS IN THE SYSTEM OF GENERAL PHYSICAL EDUCATION

Main Article Content

Xurazov Gayrat Keldiyorovich

Abstract

The article analyzes the basic approaches to the use of gymnastics in the school physical education system. The most important goals of doing sports in a secondary school are to acquaint students with the types of gymnastic exercises, to lay the foundation for the right technique.

Article Details

How to Cite
Xurazov Gayrat Keldiyorovich. (2022). THE ROLE OF SPORTS IN THE SYSTEM OF GENERAL PHYSICAL EDUCATION . Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(5), 815–818. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1953
Section
Articles

References

Turdimurodov, D. Y. (2021) Preschool period: pedagogical aspect of education of will in a child. Current Research Journal of Pedagogics (27673278), 47-51.

Eshtayev A.K. Sport gimnastikasi mashgulotining nasariy asoslari (uslubiy qo‘llanma). O‘DJTI nashriyot-matbaa boiimi. -Т.: 2009.

Eshtayev A.K. Karabaeva D.S. XasanovaN. R. Badiiy gimnas¬tikada buyumsiz bajariladigan mashqlarni O‘rgatish uslubi. O‘quv qo‘llanma.“Fan va texnologiya nashiriyoti” -Т.: 2013

Umarov M.N., Ishtayev D.R. Kasbiy-pedagogik bilim va ko‘nikmalarni gimnastika darsida shakllantirish (o‘quv-uslubiy qo‘llanma). O‘zDJTI nashriyot-matbaab o‘limi, -Т.: 2010

Nuriddinov E.N., Nurmetova G.N. Odam fiziologiyasiI, II, III-qismlarSamarqand, 2003

Rajamurodov Z.T., Bozorov B.M. Yosh fiziologiyasi va gigiyenasidan laboratoriya mashg‘ulotlari. Uslubiy qo‘llanma. SamDUnashriyoti, 2013.

Safarova D.D. Odam fiziologiyasi Toshkent, “Ilmiy texnika axboroti-press” nashriyoti, 2018

Safarova D.D., Seydaliyeva L.D. va boshq. Sport fiziologiyasi Toshkent, “Ilmiy texnika axboroti-press” nashriyoti, 2018

Safarova D.J., Nurbayev B.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda qo’llaniladigan morfo-funksional mezonlar. Toshkent, 2014

Haydarov B.T. Fiziologiya va sport fiziologiyasi. Toshkent, “Ilmiy texnika axboroti-press” nashriyoti,2018

Vasilyev V.D., Usman xodjayeva A.A. “Jismoniy rivojlanishni baholash usullari” T. 2012.y.

Allamuratov Sh. I. Fiziologiya va sport fiziologiyasi Toshkent “Turon-Iqbol”, 2010

Eshonqulov A. «Odam anatomiyasi va fiziologiyasi» Toshkent, 2010

Сологуб А.С, Солодкова А.Б. Физиология человека: общaя, возрастная, спортивная: Учебник.-M.,2010.

Akhmedov, B. A. (2022). Analysis of the reliability of the test form of knowledge control in cluster education. Psychology and Education, 59(2), 403-418.