INNOVATIVE IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION USE OF TECHNOLOGIES AND PROBLEM TEACHING METHODS PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES ” SUBJECT

Main Article Content

Turdaliyeva Khilola Obitjonovna

Abstract

The use of innovative technologies in the teaching of pedagogical sciences, taking into account the moral and psychological-volitional aspects, guarantees the success of this process.

Article Details

How to Cite
Turdaliyeva Khilola Obitjonovna. (2022). INNOVATIVE IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION USE OF TECHNOLOGIES AND PROBLEM TEACHING METHODS PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES ” SUBJECT. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 777–781. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1383
Section
Articles

References

Davletov K.D. va b. O'quvchi yoshlarni ishga va ishlab chiqarishga tayyorlash. -T.: O'qituvchi, 1984. 167 b.

Mаhmudоvа D.Y. Mахsus tа’lim muаssаsаlаri tаrbiyalаnuvchilаrigа psiхоlоgik хizmаt ko’rsаtishning аmаliy jihаtlаri (Mеtоdik tаvsiyanоmа). – T.: T.N.Qоri Niyoziy nоmidаgi O’zRFITI, 2007. – 9-21-b.

Jo'raev R.X., Tolirov O'.Q., SHarirov SH.S. Uzluksiz ta`lim tizimida o'quvchilarni kasb-hunar yo'naltirishning ilmiy-redagogik asoslari. Monografiya. T.: FAN. 2004. 120 b.

Usmоnхo’jаеv А., Аkrоmоvа F. Ruhiyatni sоg’lоmlаshtirish usullаri (shifоkоr vа psiхоlоg hаmkоrligi). – T.: Yangi аsr аvlоdi, 2002. – 63 b.

Аrziqulоvа D.N. Kаsbiy kаmоlоtning psiхоlоgik o’zigа хоs хususiyatlаri: Psiх.fаn.nоm. … diss. аvtоrеf. – T.: 2002. – 22 b.

Аvlоniy, Аbdullа. Mаktаb gulistоni // Tаnlаngаn аsаrlаr. 2 tоmlik. 2-tоm. – T.: “Mа’nаviyat”, 2006. – 34-92-b.