MEANING, NARROWING OF MEANING, CHANGE OF MEANING IN WORDS MASTERED FROM ARABIC

Main Article Content

Z. L. Nasirova

Abstract

In the words adopted in the Uzbek language, the narrowness of meaning, the siljish of meaning are analyzed by the example of arabisms.

Article Details

How to Cite
Z. L. Nasirova. (2022). MEANING, NARROWING OF MEANING, CHANGE OF MEANING IN WORDS MASTERED FROM ARABIC. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 575–579. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1327
Section
Articles

References

Жомонов Р. Сўз ўзлаштиришдаги асосий лисоний омиллар // Ўзбек тили ва адабиёти, 2014. –№ 5. – Б. 11.

Aрнольд И.В. Лексикология современного английского языка: учебное пособие. /2-е издание, переработанное. – Москва: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 376 с.

Ўзбек тилининг изоҳли луғати. /А.Мадвалиев таҳрири остида. 5 жилдли. 2-жилд. М-ҳарфи. –Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 680 б.

Эшонкулов Б. Ҳозирги ўзбек адабий тилида арабча луғавий ўзлашмаларнинг парадигматик ассимметрияга муносабати. Филол. фан. номз. дисс... автроеф. – Тошкент, 1996.

Абдуллаев Ф.А. Тил қандай ривожланади? – Тошкент: Фан, 1972. – 68 б.

Раҳмонов Т.И. Ҳозирги ўзбек тилидаги ўзлашган арабча сўзларнинг сематик тузилишидаги ўзгаришлар. Филол. фан. номзоди дисс... автореф. – Тошкент, 1994.

Абдураимова Ш.К. Сўз ўзлаштириш назарияси ва ўзлаштирмаларнинг вақтли матбуот тилида тадрижий ўзгара бориши (1936-1990-йиллар Сурхондарё вилояти матбуотидаги русча сўз ва иборалар мисолида) Филол.фанлари номз. дисс... авторефер. – Тошкент, 1995.

Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. / 6-е изд., стереотип. –Москва: Русский язык, 1985. – 944 с.

Қуронов Д. Чўлпон насри поэтикаси. – Тошкент: Шарқ, 2004. – 288 б.

Бафоев Б. Кўҳна сўзлар тарихи. – Тошкент: Фан, 1991. – 161 б.

Белкин В.М. Арабская лексикология. – Москва: Издательство Московского университета, 1975. – 201 с.

Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Фан, 1981. – 316 б.