THE ROLE AND IMPORTANCE OF MODERN METHODS IN LANGUAGE TEACHING

Main Article Content

Nurjanova Z. H

Abstract

This article discusses the role and importance of modern methods in language teaching. Based on linguistic data, the author analyzes the problem on the basis of existing scientific literature and explores the specifics of the role and importance of modern methods in language teaching.

Article Details

How to Cite
Nurjanova Z. H. (2022). THE ROLE AND IMPORTANCE OF MODERN METHODS IN LANGUAGE TEACHING. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 473–476. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1300
Section
Articles

References

Azizkhodjayeva N. N. Pedagogical technologies and pedagogical skills. – T., 2003.

Bekmuratova U. B. «Ingliz tilini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish» mavzusida referat. Toshkent — 2012 yil

N.Q. Xatamova, M.N. Mirzayeva. «INGLIZ TILI DARSLARIDA QO’LLANILADIGAN INTERFAOL USULLAR» (uslubiy qo’llanma), Navoiy, 2006.

M. Xoldorova, N. Fayziyeva, F. Rixsittilayeva. «CHET TILINI O’QITISHDA YORDAMCHI VOSITALARDAN FOYDALANISH». Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.

O’. Hoshimov, I. Yoqubov. «INGLIZ TILI O’QITISH METODIKASI» (o’quv qo’llanma) Toshkent: «Sharq» nashriyoti, 2003.