FOLK TRADITION CONCERNED TO ORGANIZING LEISURE AND RECREATION

Main Article Content

Rustamov Farukh Rustam ugli

Abstract

The Uzbek people have a unique tradition of meaningful and effective organization of leisure and recreation, among which there are folk festivals, some ceremonies, parties. The article discusses the role of such mass cultural events in the life of the people, their socio-ethnographic, educational and aesthetic significance, genesis, spiritual significance in the organization of leisure and recreation among people.

Article Details

How to Cite
Rustamov Farukh Rustam ugli. (2022). FOLK TRADITION CONCERNED TO ORGANIZING LEISURE AND RECREATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 812–818. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1141
Section
Articles

References

Абу Райҳон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар / Танланган асарлар. Т.1. – Т.: Фан, 1968. – 468 б.

Бекмуродов М., Умаров А. Қорабоев У., Ҳайдаров З. Ижтимоий-маданий фаолият тарихи, назарияси ва услубияти. – Т.: “Ma’naviyat”, 2016. – Б.50-52.

Бухор элда гул сайли. Бухоро халқ қўшиқлари ва термалари. Тўплаб нашрга тайёрловчи ва кириш сўз муаллифлари Д.Ўраева, Д.Ражабов. – Т.: Муҳаррир, 2010. – 188 б.

Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – 312 б.

Жирмунский В.М. Народный героический эпос. – Л.: ГИХЛ, 1962. – С.195.

Жўраев М. Наврўз байрами. – Т.: Фан, 2009. – 230 б.

Имомов К., Мирзаев Т., Саримсоқов Б., Сафаров О. Ўзбек оғзаки поэтик ижоди // Дарслик. – Т.: Ўқитувчи, 1990. – 304 б.

Мысли разных лет. – Алма-Ата, 1961. – С.32.

Садриддин Айний. Асарлар. Саккиз томлик. 7-том. – Т.: Бадиий адабиёт нашриёти, 1966. – Б.203-204.

Саримсоқов Б. Ўзбек маросим фольклори. – Т.: Фан, 1986. – 216 б.

Сафаров О., Маҳмудов М. Оила маънавияти. – Т.: Маънавият, 1998. – 110 б.

Safarov О. O`zbek xalq og`zaki ijodi. Darslik. – T.: Musiqa, 2010. – 368 b.

Снесарев Г.П. Релекты досумульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М., 1969. – С. 240-265.

Умар Хайём. Рубоийлар. – Т., 1981. – Б.13.

Қорабоев У. Ўзбекистон байрамлари. – Т.: Ўқитувчи, 1991. – 190 б.

Ғафуров Ғ. Удумларда – халқ қалби. – Т.: Ёш гвардия, 1986. – Б.171-186.

Ҳусаинова 3. Ўзбек топишмоқлари. – Т.: Фан, 1966. – Б.14.

Ҳусаин воиз Кошифий. Футувватномаи султоний ёхуд жавонмардлик тариқати. Форс-тожик тилидан Н.Комилов таржимаси. – Т.: Мерос, 1994. – Б.92.