THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL PRINCIPLES OF PSYCHOLOGICAL SERVICES

Main Article Content

Omonova Sevara Mamirjonovna

Abstract

This article is devoted to the scientific and practical basis of psychological services in education.  Also, the text of the article deals with the organization of psychological services in the educational environment, psychodiagnostic, psychocorrectional, counseling, psychoprophylactic issues and professional competencies for their application in practice.

Article Details

How to Cite
Omonova Sevara Mamirjonovna. (2022). THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL PRINCIPLES OF PSYCHOLOGICAL SERVICES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 607–610. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1091
Section
Articles

References

Kolesnikova psychoproilaktika, psiokorrekchiya, konsultirovanie / T. M. Kolesnikova. - Rostov n / d: Deniks, 2006. C.67.

Rabochaya kniga shkolnogo psiologa ucheb. posobie / M. B. Dubrovina [i dr. ] under red. i. v. Dubrovioy. - M. Prosveshenie, 1991. - C.102.

Chirkova T. i. Psiologicheskaya slujba: Theory and practice. ucheb. posobie / T. i. chirkova. - M .: Ped. o - in Rossii, 2006- C.74.

Hopativne dokumenTyl dlya pedagogov - psixologov M psioloicheskoy slujby uchrejdeniy obrazovaniya: sbornik / M - vo obrazovaniya Resp. belarus; avt. - sost. A. H. Sizanov. - Minsk, 2001. - 56 p.