Rakhmatov Doniyor Khudayorovich, Rakhimkulov Shokir Rizoevich, Abdullaev Bakhtishod Menglikul ugli, Norboev Farrukh Abdumalikovich, and Rakhmatov Durdonakhon Khudoyor kizi. “MODERN CATALYSTS FOR ACETYLENE HYDROCHLORATION”. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10, no. 2 (February 3, 2022): 27–30. Accessed November 30, 2022. https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1187.