Rakhmatov Doniyor Khudayorovich, Rakhimkulov Shokir Rizoevich, Abdullaev Bakhtishod Menglikul ugli, Norboev Farrukh Abdumalikovich, and Rakhmatov Durdonakhon Khudoyor kizi. “MODERN CATALYSTS FOR ACETYLENE HYDROCHLORATION”. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, vol. 10, no. 2, Feb. 2022, pp. 27-30, https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1187.