Rakhmatov Doniyor Khudayorovich, Rakhimkulov Shokir Rizoevich, Abdullaev Bakhtishod Menglikul ugli, Norboev Farrukh Abdumalikovich, & Rakhmatov Durdonakhon Khudoyor kizi. (2022). MODERN CATALYSTS FOR ACETYLENE HYDROCHLORATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 27–30. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1187