(1)
N. S. Matyazova; Sh. D. Abdullaeva; G. Yu. Khujaniyazova. MYTHOLOGICAL MOTIVES IN THE KHOREZM EPICS. Galaxy int. interdiscip. res. j. 2021, 9, 385-387.