(1)
Djuxonova Noxida; Qurbonova Saida. TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Galaxy int. interdiscip. res. j. 2022, 10, 309-314.