(1)
Rashid Khudoyarov. IMPROVING ECONOMIC GOVERNANCE IN A MARKET ECONOMY. Galaxy int. interdiscip. res. j. 2022, 10, 610-612.