(1)
Rakhmatov Doniyor Khudayorovich; Rakhimkulov Shokir Rizoevich; Abdullaev Bakhtishod Menglikul ugli; Norboev Farrukh Abdumalikovich; Rakhmatov Durdonakhon Khudoyor kizi. MODERN CATALYSTS FOR ACETYLENE HYDROCHLORATION. Galaxy int. interdiscip. res. j. 2022, 10, 27-30.