[1]
N. S. Matyazova, Sh. D. Abdullaeva and G. Yu. Khujaniyazova 2021. MYTHOLOGICAL MOTIVES IN THE KHOREZM EPICS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. 9, 11 (Nov. 2021), 385–387.