[1]
Rakhmatov Doniyor Khudayorovich, Rakhimkulov Shokir Rizoevich, Abdullaev Bakhtishod Menglikul ugli, Norboev Farrukh Abdumalikovich and Rakhmatov Durdonakhon Khudoyor kizi 2022. MODERN CATALYSTS FOR ACETYLENE HYDROCHLORATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. 10, 2 (Feb. 2022), 27–30.