DEVELOPMENT OF READING-COGNITIVE MOTIVATION IN ELEMENTARY GRADES

Main Article Content

Madenova Nesibeli Abadbayevna

Abstract

This article examines the development of reading-cognitive motivation in elementary grades, focusing on the interplay between cognitive development and reading abilities. It investigates the factors that influence students' reading motivation and provides practical suggestions for educators and parents to foster a positive reading environment. The study utilizes a mixed-methods approach, combining quantitative assessments and qualitative analysis of student experiences and perceptions.

Article Details

How to Cite
Madenova Nesibeli Abadbayevna. (2023). DEVELOPMENT OF READING-COGNITIVE MOTIVATION IN ELEMENTARY GRADES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(6), 239–242. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4163
Section
Articles

References

BOROVSKÁ, J. 2015. Rozvoj čitateľskej gramotnosti inovatívnymi metódami. Trenčín 2015. Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 01 Bratislava. [online]. [cit. 18-04-2020]. Available on the Internet: chromeextensision://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/ https://mpcedu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/16_ops_borovska_jana__rozvoj_citatelskej_gramotnosti_inovat ivnymi_metodami.pdf.

HELDOVÁ, D. et al. Výsledky štúdie OECD Pisa 2009 zaostrené na čitateľskú gramotnosť – tematická Správa. Available on the Internet: http://www.nucem.sk/documents /27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/2_tematicke_spravy/ pisa_web.pdf.

PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.

STRAKOVÁ, J. a kol. 2002. Vědomosti a dovednosti pro život. Čtenářská, matema-tická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání. ISBN 80-211-0411-2.

WILDOVÁ, R. a kol. Čtenárska gramotnost a podpora jejiho rozvoje ve škole. Praha: Univerzita Karlova, 2012. ISBN 978-80-7290-579-9.

DOLEŽALOVÁ, J. Funkčná gramotnost-proměny a faktory gramotnosti ve vztazích a súvistlostech.Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-115-5.

GAVORA, P. Rozvoj porozumenia textu. In Gavora, P. - Zápotočná, O. Gramotnosť: vývin a možnosti jej didaktického usmernenia. Bratislava: UK, 2003. ISBN 80-223- 1869-8, s.113-133.