SPECIFICITY OF THE SPECIALIST'S PROFESSIONAL TRAINING

Main Article Content

М. А. Абдуллаева
Д. Абдуллаев

Abstract

Communicative readiness of a specialist, inclusive of empathy, care, friendship, feeling of friendship, communication, readiness and the ability to interact with colleagues rabote nameren priehat.

Article Details

How to Cite
М. А. Абдуллаева, & Д. Абдуллаев. (2023). SPECIFICITY OF THE SPECIALIST’S PROFESSIONAL TRAINING. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(5), 537–540. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4071
Section
Articles

References

Sodiqova Sh.A. “Maktabgacha pedagogika”. “Tafakkur sarchashmalari” T:. 2013 y.

Xasanboeva O. U. va boshq. Maktabgacha ta`lim pedagogikasi. T.: Ilm ziyo. 2012 y.

Ro’zieva D., Usmonboeva M va Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo’llanilishi. Metodik qo’llanma. T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013 y.- 136 b.

Shayxova X. Intellektual salohiyat – taraqqiyot mezoni. – T.: O’zbekiston, 2011 y. – 112 b.

Kamoldinov M., Vaxobjonov. Innovatsion pedagogik texnologiya asoslari. – T.: “Talqin”, 2010 y.

Tolipov O’., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari. – T.: Fan, 2006 y.

Qizi, A. O. F. A. (2020). Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi. Science and Education, 1(1), 263-269.

Abdugopirova, Feruza A. "DESCRIPTION AND ANALYSIS OF PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL COGNITIVE ACTIVITY AND RELATED CONCEPTS." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 3.01 (2022): 59-66.

Ikramova, M. Kh. "USE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IN" TECHNOLOGY" CLASSES." Open Access Repository 8.11 (2022): 116-120.

Ikramova, M. Kh. "PECULIARITIES OF USING DIGITIZED EDUCATIONAL RESOURCES IN" TECHNOLOGY" CLASSES." Open Access Repository 9.11 (2022): 208-212.

Ikramova, M. (2022). SPECIFIC CHARACTERISTICS OF USING MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND METHODS IN TRAINING FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning, 3(9), 1-4.

Xakimjon og, Ikromov Muhammad Anasxon. "TA’LIMNI KOMPYUTERLASHTIRISH VA O’QITISHNING O’ZIGA XOS USULLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI." Conferencea (2023): 7-11.

Xakimjon og, Ikromov Muhammad Anasxon. "SAN’AT PEDAGOGIKASI SOHASIDA BO’LAJAK MUTAXASSISLARNI BADIIY TAYYORLASHNING NAZARIY ASOSLARI." Conferencea (2023): 1-5.